Previous
Next

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ ๔ การรับแบบ Direct Admission (รับตรงอิสระ) ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านการสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง/อัลตราซาวด์ (หลักสูตร ๑ ปี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ ๒ รับแบบ Quota (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ ๒ รับแบบ Quota ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

สายตรงคณบดี          

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
จิรพร เหล่าธรรมทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมคณะ

งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์(ต่อเนื่อง) ณ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง

งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์(ต่อเนื่อง) ณ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

X

Contact