X
MENU

 • School of Human Kinetics and Health

 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์
  การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และสุขภาพ ใช้เวลาศึกษา 4 ปี โดยศึกษาวิชาการทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ในภาคทฤษฏีประกอบด้วยวิชาหลักที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว เช่น กายวิภาคศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยาการออกกำลังกาย จิตวิทยาและโภชนาการ เป็นต้น หลักสูตรนี้เน้น การฝึกภาคปฏิบัติให้มีความเข้มข้นโดยเริ่มฝึกงานตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งใน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถานออกกำลังกายภายนอก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สโมสรกีฬาทั้งเพื่อสุขภาพและเพื่อนักกีฬาชั้นเลิศ ทีมกีฬาอาชีพ เช่น ทีมฟุตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น

  22 เมษายน 2565 : พิธีมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาหลักสูต...

  โพสเมื่อ: 23/04/2022 1:12 PM

  บรรยากาศการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ : “วิช...

  โพสเมื่อ: 08/04/2022 1:46 PM

  “น้อมจิตวันทา เทิดศรัทธา บูชาครู” พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีวิ...

  โพสเมื่อ: 11/11/2021 10:57 AM

  📍วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 1...

  โพสเมื่อ: 05/08/2021 3:26 PM
  X

  Contact