X
MENU

 • School of Human Kinetics and Health

 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์
  การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และสุขภาพ ใช้เวลาศึกษา 4 ปี โดยศึกษาวิชาการทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ในภาคทฤษฏีประกอบด้วยวิชาหลักที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว เช่น กายวิภาคศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยาการออกกำลังกาย จิตวิทยาและโภชนาการ เป็นต้น หลักสูตรนี้เน้น การฝึกภาคปฏิบัติให้มีความเข้มข้นโดยเริ่มฝึกงานตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งใน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถานออกกำลังกายภายนอก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สโมสรกีฬาทั้งเพื่อสุขภาพและเพื่อนักกีฬาชั้นเลิศ ทีมกีฬาอาชีพ เช่น ทีมฟุตบอลวอลเลย์บอล เป็นต้น

  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เมธี จินะโกฎิ, อาจารย์ ดร.อัจฉรียา...

  โพสเมื่อ: มิถุนายน 29, 2024 11:17

  โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพได้นำนักศึกษาชั้นปี...

  โพสเมื่อ: มิถุนายน 26, 2024 11:04

  นายแพทย์อี๊ด ลอประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่...

  โพสเมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2024 09:47

  การศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชา นวัตกรรมทางวิทยา...

  โพสเมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2024 10:00