X
MENU

 • School of Hospital Management Innovation

 • โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล

 • 00 00

  โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล (หลักสูตร ๑ ปี) จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติงาน (WIL: Work Integrate Learning) เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีองค์ความรู้ มีทักษะและมีคุณลักษณะเฉพาะที่เหมาะสม มีความพร้อมปฏิบัติงานในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานพยาบาลตามความชำนาญเฉพาะที่ผู้เรียนเลือกศึกษาอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานความมีคุณธรรม จริยธรรม และให้บริการด้วยหัวใจที่เป็นมนุษย์ เพื่อบรรลุเป้าหมายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ และส่วนภูมิภาคอาเซียนรวมถึงการนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

  วันที่ 6 เมษายน 2565 โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบ...

  โพสเมื่อ: เมษายน 7, 2022 12:43 pm

  วันที่16 มีนาคม 2565 นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาล...

  โพสเมื่อ: มีนาคม 19, 2022 9:10 am

  วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ...

  โพสเมื่อ: มีนาคม 16, 2022 2:15 pm

  วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น. นางรดา เพ็ชรขัน (ผู้อำนวยก...

  โพสเมื่อ: มีนาคม 7, 2022 1:43 pm
  X

  Contact