Previous
Next

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ ๑ การรับด้วย Portfolio (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

สายตรงคณบดี          

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
จิรพร เหล่าธรรมทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมคณะ

งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์(ต่อเนื่อง) ณ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง

งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์(ต่อเนื่อง) ณ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

X

Contact