สายตรงคณบดี

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
จิรพร เหล่าธรรมทัศน์