X
MENU

 • School of Radiological Technology

 • โรงเรียนรังสีเทคนิค

 • เรามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพรังสีเทคนิค ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ และแสดงเจตคติอันดีงามเกี่ยวกับวิชาชีพ ตลอดจนมีส่วนร่วมด้านงานวิจัยในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ

  🧲 ภาพบรรยากาศการเรียน Lab MRI ที่ห้องปฏิบัติการ MRI ...

  โพสเมื่อ: เมษายน 8, 2024 12:20 pm

  🚌Job Fair 2024: โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ คณะ...

  โพสเมื่อ: เมษายน 1, 2024 11:45 am

  📣โรงเรียนรังสีเทคนิค ขอแสดงความยินดีกับตัวแทน นักศึก...

  โพสเมื่อ: มีนาคม 10, 2024 11:55 am

  🧰 Learning Activity: โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บ...

  โพสเมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2024 11:08 am
  X

  Contact