โครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาเพื่อสืบสานและรักษาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2567

โครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาเพื่อสืบสานและรักษาศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ “สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจประวัติศาสตร์ ปราดเปรื่องคุณค่าวัฒนธรรม”จัดขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 – 16.30 น.สักการะองค์พระ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม และวัดพระศรีรัตนศาสดารามศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเงินแห่งประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยโครงการนี้จัดขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยมีนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 84 คน

โพสเมื่อ: มีนาคม 15, 2024 10:22 am
X

Contact