เปิดบ้านต้อนรับโชว์หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ วิชาชีพขาดแคลนที่มีบทบาทในการช่วยชีวิตและป้องกันการเสียชีวิต

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนมัธยม โชว์หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ วิชาชีพขาดแคลนที่มีบทบาทในการช่วยชีวิตและป้องกันการเสียชีวิต

22 เมษายน 2567 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักเรียน จาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย อาจารย์ นายแพทย์สุขสันต์ กนกศิลป์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวแนะนำการเรียนการสอน ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นแขกรับเชิญพิเศษในช่วงแชร์ประสบการณ์กับแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งพูดคุยกับนักฉุกเฉินการแพทย์รุ่นพี่แนะแนวการเตรียมตัว และเปิดโอกาสให้ได้ชักถามกับอาจารย์ประจำวิชา โดยทางหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรม Workshop ให้น้องนักเรียนมัธยมได้ฝึกทดลองและเรียนรู้ทั้งหมด 4 ฐาน ประกอบด้วย 1) ฐาน BLS : Basic Life Support เพื่อเรียนรู้วิธีการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน และลองปฏิบัติกับหุ่นจำลองด้วยตัวเอง 2) ฐาน Choking เพื่อเรียนรู้การประเมินและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยทางเดินหายใจอุดกั้นทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก 3) ฐาน Airway สาธิตการจัดทางเดินหายใจ และใส่ท่อช่วยหายใจในหุ่นจำลอง ซึ่งเป็นหนึ่งในหัตถการที่นักฉุกเฉินการแพทย์กระทำในการกู้ชีพขั้นสูง 4) ฐาน Ambulance สัมผัสบรรยากาศบนรถพยาบาลรวมทั้งอุปกรณ์รักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุจริง นอกจากนี้ ทางหลักสูตรฯ ยังจัดโชว์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ใช้ในการเรียนการสอนในสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์อีกด้วย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญ และทักษะด้านฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนั้นได้รับการผดุงชีวิตรวมทั้งป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้นได้อย่างถูกต้อง ในส่วนของการเรียนการสอน นอกเหนือจากเนื้อหาวิชาการ นักศึกษาจะได้ประสบการณ์ฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำลอง ได้ฝึกซ้อมการบริบาลผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บนอกโรงพยาบาลเสมือนจริงในศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งได้ฝึกประสบการณ์จริงในช่วงฝึกภาคสนามที่โรงพยาบาลแหล่งฝึกทั่วประเทศไทย เพื่อพัฒนาทั้งความรู้และทักษะให้มีความพร้อมที่จะดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศและยกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการตอบโต้ภัยพิบัติให้มีมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีการสอดแทรกองค์ความรู้และทักษะการบริหารสาธารณภัยให้แก่นักศึกษาทั้งในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมนอกหลักสูตร และโอกาสในการศึกษาเฉพาะทางต่อต่างประเทศ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตการแพทย์ พยาบาลและการสาธารณสุขที่มีคุณภาพทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพที่เป็นเลิศ โครงการเปิดบ้านต้อนรับ คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนมัธยมศึกษา เข้ามาเยี่ยมชมการเรียนการสอนในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้ทดลองและเรียนรู้ ค้นหาตนเองในสาขาวิชาชีพที่สนใจ เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ที่

#คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โพสเมื่อ: เมษายน 23, 2024 8:40 am
X

Contact