พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

25 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ การนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา (หลักสูตร 1 ปี)

พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธี ในปีการศึกษา 2565 นี้
มีนักศึกษาเข้าพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งหมด 41 คน ประกอบด้วย
หลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านการสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง/อัลตราซาวด์ (หลักสูตร 1ปี) จำนวน 10 คน
หลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) สาขาการสร้างภาพด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 5 คน
หลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) สาขาการสร้างภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 คน
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) จำนวน 22 คน
ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอให้นักศึกษาทุกคนได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต พัฒนาทุนทางปัญญาและพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน

โพสเมื่อ: มกราคม 26, 2024 9:14 am
X

Contact