ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทวิยาศาสตร์สุขภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕