โพสเมื่อ: สิงหาคม 31, 2020 7:53 am

พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาโรงเรียนรังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2563

 1,480 total views

          วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์ปรเมษฐ์ วงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนรังสีเทคนิค คณาจารย์ และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องบรรยาย 1 โรงเรียนรังสีเทคนิค อาคารบริหาร 2 ตึก กสท.โทรคมนาคม จำกัด พิธีดังกล่าวมีนักศึกษาฯ เข้ารับมอบเสื้อกาวน์จำนวนทั้งสิ้น 40 คน

          พิธีการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตือนใจนักศึกษาได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในวิชาชีพ ทั้งบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนยอมรับพันธสัญญาในการประกอบวิชาชีพด้วยความรู้ความสามารถ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ เปรียบประดุจเป็นญาติพี่น้องของตนเอง มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เห็นอกเห็นใจและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง พร้อมให้การพยาบาลด้วยความกระตือรือล้น เอาใจใส่ตลอดจนเคารพในสิทธิผู้ป่วย รวมทั้งเพื่อนร่วมวิชาชีพและเพื่อนร่วมงาน ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในวิชาชีพรังสีรังสีเทคนิค ให้สามารถถ่ายทอดความรู้และมีเจตคติอันดีงามเกี่ยวกับวิชาชีพ ตลอดจนสามารถสร้างงานวิจัยในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศต่อไป

X

Contact