กิจกรรมคณะ

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ กำ...

โพสเมื่อ: กันยายน 2, 2020 8:38 am

โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคล...

โพสเมื่อ: สิงหาคม 18, 2020 4:06 am

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทย...

โพสเมื่อ: สิงหาคม 17, 2020 9:01 am

โครงสร้างการบริหารงานและทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ...

โพสเมื่อ: สิงหาคม 14, 2020 5:08 am

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา...

โพสเมื่อ: สิงหาคม 14, 2020 4:51 am

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทย...

โพสเมื่อ: สิงหาคม 10, 2020 8:05 am

วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ป...

โพสเมื่อ: สิงหาคม 10, 2020 3:47 am

 662 total views...

โพสเมื่อ: สิงหาคม 6, 2020 7:04 am

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับหลักสูตร ...

โพสเมื่อ: สิงหาคม 4, 2020 8:57 am

วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร โรงเรียนฉุกเฉินกา...

โพสเมื่อ: สิงหาคม 2, 2020 9:06 am

วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร โรงเรียนรังสีเทคน...

โพสเมื่อ: สิงหาคม 2, 2020 8:57 am

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพจ...

โพสเมื่อ: สิงหาคม 2, 2020 8:48 am

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ พร้อมด้วยคณาจารย์แ...

โพสเมื่อ: สิงหาคม 2, 2020 8:37 am
1 3 4 5
X

Contact