หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ด้านการตรวจประเมินสถาบันการศึกษา

วันที่ 1 -2 ธันวาคม พ.ศ.2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ได้เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองเป็นสถาบันผู้ผลิตบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค โดยได้รับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ด้านการตรวจประเมินสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ ประธานอนุกรรมการวิชาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว อนุกรรมการวิชาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติวัฒน์ คำวัน อนุกรรมการวิชาชีพ
คุณบุญชัย นิตยสุภาภรณ์ อนุกรรมการวิชาชีพ
คุณณัฏฐิรา อรุณรัตนดิลก อนุกรรมการวิชาชีพ
และคุณทิพวัลย์ หงษ์พงษ์ อนุกรรมการวิชาชีพและเลขานุการ
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาจารย์ปรเมษฐ์ วงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนรังสีเทคนิค
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณาจารย์ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการวิชาชีพฯ ด้านการตรวจประเมินสถาบันการศึกษา
โพสเมื่อ: ธันวาคม 4, 2021 2:45 am
X

Contact