โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตร วท.บ.รังสีเทคนิค ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตร วท.บ.รังสีเทคนิค ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ อาจารย์ปรเมษฐ์ วงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนรังสีเทคนิค แนะนำหลักสูตร พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน ซึ่งได้รับเกียรติจาก

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นคณะกรรมการการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังกล่าว ณ ห้องบรรยาย ๑ โรงเรียนรังสีเทคนิค ชั้น ๑ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการตรวจประเมินครั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างคุณภาพของโรงเรียนรังสีเทคนิค ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สป.อว. ตามเกณฑ์มาตรฐานเครือข่ายมหาวิทยาลัย (AUN-QA) และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และนำผลการวิเคราะห์ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป

โพสเมื่อ: กันยายน 14, 2022 10:47 am
X

Contact