โครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ “#สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา”

ด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้กำหนดจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม และได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนี้ ดังนั้นทางด้านสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงได้จัดทำโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้นเพื่อให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ร่วมกันทำบุญไหว้พระตลอดจนได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษา รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรได้ฝึกการทำงานร่วมกันซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามนี้ให้คงอยู่สืบไป

โพสเมื่อ: กรกฎาคม 11, 2022 10:24 am
X

Contact