โครงการพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ “ก้าวแรกสู่รั้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” จัดขึ้นโดย โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ห้องบรรยาย 1 โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom

โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และอาจารย์ปรเมษฐ์ วงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนรังสีเทคนิค เปิดโครงการฯ และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ให้แนวทางการศึกษาหาความรู้ ข้อคิดในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมมอบโอวาทและอวยพรให้แก่นักศึกษา และอาจารย์นิพนธ์ สายโย ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ แนะนำอาจารย์และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ให้แก่นักศึกษาใหม่ นอกจากนี้นักศึกษายังได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา และร่วมทำกิจกรรมกับรุ่นพี่นักศึกษารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 2 ทำให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ และรู้จักในวิชาชีพรังสีเทคนิค และเพื่อผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตรงตามจุดมุ่งหมายในการผลิตนักรังสีเทคนิค และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศต่อไปในอนาคต ดังนั้นความพร้อมของนักศึกษาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถในการเรียนร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข การสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด การพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งรักและผูกพันกับคณะและวิชาชีพ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

โรงเรียนรังสีเทคนิค จึงเห็นว่าการพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ และความภาคภูมิใจในวิชาชีพแก่นักศึกษาใหม่ จะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตการศึกษาในวิทยาลัย ซึ่งจะมีส่วนช่วยทำให้นักศึกษาประสบผลสำเร็จในการศึกษาได้เป็นอย่างดีและเป็นนักรังสีเทคนิคที่ดีต่อไป ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงจัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ “ก้าวแรกสู่รั้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1

โพสเมื่อ: สิงหาคม 6, 2021 4:28 am
X

Contact