โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะ โรงเรียนและส่วนงานต่างๆ มีแผนที่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กร พัฒนาวิชาการและงานวิจัย พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นทิศทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ณ สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี

โพสเมื่อ: สิงหาคม 31, 2022 4:25 pm
X

Contact