โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องบรรยาย 1 โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Microsoft Teams

โดยมี ศ.พญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการฯ และกล่าวต้อนรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4 ท่าน ได้แก่ อ.ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.จุฑารัตน์ วิบูลผล ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค และรศ.สพ.ญ.ดร.อรสิริ ชื่นทรวง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้ตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและนำผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความมุ่งหวังในการใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ดังนั้น ผลการประเมินคุณภาพฯ จากท่านคณะกรรมการฯ จะช่วยสะท้อนคุณภาพของหลักสูตร พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

โพสเมื่อ: สิงหาคม 6, 2021 5:08 am
X

Contact