สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดพิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ”น้อมจิต วันทา บูชาคณาจารย์”

วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ”น้อมจิต วันทา บูชาคณาจารย์” และมอบเกียรติบัตร ให้กับทีมสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) และระดับประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล (หลักสูตร ๑ ปี) เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ณ CRA Hall ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานเปิดในพิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โพสเมื่อ: กันยายน 9, 2022 3:50 pm
X

Contact