พิธีมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

พิธีมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 32 คน วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบัน อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงานการนี้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีใจความสรุปได้ ดังนี้

“วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ เป็นศาสตร์แห่งอนาคต ในการพัฒนาสุขภาพและสังคมของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้จริง และเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ การได้รับเสื้อฝึกปฏิบัติงานนี้ หมายถึง การก้าวเข้าสู่การทำงาน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนให้ดี มีเมตตา มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง และขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จทั้งในการเรียน การฝึกปฏิบัติงาน มีพลังกายและพลังใจที่เข้มแข็ง มีสติปัญญา ดำเนินงานของตนให้เต็มศักยภาพ อุทิศตนเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

พร้อมกันนี้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ : รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดร.นพ.วิทยา สังขรัตน์ : รองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ : ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ อ.ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท : ผู้ช่วยคณบดีด้านการศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ร่วมแสดงความยินดีและให้เกียรติมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงาน (เสื้อกาวน์) แก่นักศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ทั้งยังได้ให้ข้อคิด คติเตือนใจ ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

โพสเมื่อ: กันยายน 16, 2022 3:30 pm
X

Contact