คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมทำกิจกรรม เปิดใจ-เข้าใจ-ลงใจ ทัศนคติที่ดีและพันธภาพที่ดี “พลังของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองของบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารการทำงานเป็นทีม และเข้าใจถึงเป้าหมายขององค์กร ณ Serene Phla Resort and Restaurant จังหวัดระยอง

โพสเมื่อ: กันยายน 12, 2022 9:12 am
X

Contact