คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ แพทยหญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และได้รับฟังบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา (QA)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หัวข้อ “เรียนอย่างไรในคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ” โดย อาจารย์ ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท ผู้ช่วยคณบดีด้านการศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ หัวข้อ “กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและบริการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ” โดย อาจารย์นิพนธ์ สายโย ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และใชัชีวิตในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุข

ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับนักศึกษาใหม่ จำนวน ๑๔๔ คน ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร ดังนี้ ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวน ๖๙ คน ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ จำนวน ๑๕ คน ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) จำนวน ๓๔ คน ๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ จำนวน ๖ คน ๕. หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล (หลักสูตร ๑ ปี) จำนวน ๒๐ คน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นบ้านแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างบุคลากร องค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศชาติและประชาชน

โพสเมื่อ: สิงหาคม 5, 2022 1:18 pm
X

Contact