คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ (รูปแบบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ (รูปแบบออนไลน์) ให้แก่ ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ ได้แก่ หลักสูตร วท.บ.รังสีเทคนิค และหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ นำทีมโดย อาจารย์นิพนธ์ สายโย ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พรไพลิน ไพโรจน์สันติกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชารังสีเทคนิค และอาจารย์ณัฐนรี กระบวนรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ เป็นผู้ให้ความรู้และแนะนำแนวทางในการเข้าศึกษาต่อทั้ง 2 หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อแนะแนวการศึกษาหลักสูตรของคณะฯ และได้รับทราบนโยบายและแนวทางการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตร ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ในโครงการมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีโอกาสถามข้อสงสัย และมีการแจกของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ของปี 2564 ซึ่งได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

โพสเมื่อ: สิงหาคม 30, 2021 6:12 am
X

Contact