อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA เมื่อวันที่ 21, 25 มกราคม 2564 วิทยากรโดย รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ