โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมและ ผลิตเอกสารทางวิชาการเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมและผลิตเอกสารทางวิชาการเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการนี้จัดอบรม ๒ ครั้ง ครั้งที่๑ วันจันทร์ ที่ ๒๐ กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิมล  บรรยง  ผู้มีความรู้ด้านการผลิตเอกสารทางวิชาการเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์/นักวิจัย คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีศักยภาพและมี ความพร้อมสามารถวางแผนงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

การนี้อาจารย์ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ได้ทราบแนวทางการผลิตเอกสารสำหรับประเมินการสอน ตำรา/หนังสือ งานวิจัยและงานวิชาการอื่น ๆ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์และสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ เกี่ยวกับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนเส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอย่างถูกต้อง ชัดเจน และครบวงจร