การบรรยาย”การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” 15/06/2563

วันจันทร์ ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการบรรยาย เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล ศรีจาด เป็นวิทยากรบรรยาย

การนี้ อาจารย์ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ได้มีโอกาสรับทราบแนวทางการดำเนินการ เพื่อเข้าสู่การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าในวิชาชีพ ของผู้ปฏิบัติงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สายวิชาการด้วย