X
MENU

Bachelor of Science in Paramedicine (Continuing Program)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science in Paramedicine (Continuing Program)

ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฉุกเฉินการแพทย์)  วท.บ. (ฉุกเฉินการแพทย์)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Paramedicine) B.Sc. (Paramedicine)

          ปัจจุบันพัฒนาหลักสูตรแรกคือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)
ระยะเวลาศึกษา 2ปี

          จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 81 หน่วยกิต

“นักฉุกเฉินการแพทย์มืออาชีพ เชี่ยวชาญพร้อมช่วยเหลือสังคม”

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญและทักษะทางวิชาชีพด้านฉุกเฉินการแพทย์ที่มีมาตรฐาน
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำ คิดวิเคราะห์เชิงระบบแก้ปัญหาและสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความทันสมัยเข้ากับบริบทของประเทศและนานาชาติ เข้าใจกระบวนการงานวิจัย ช่วยเหลือ และถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้ร่วมอาชีพได้
  1. นักฉุกเฉินการแพทย์หรือนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  2. ผู้ช่วยสอนในองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรม 
  3. นักวิชาการ/ นักวิจัย
X

Contact