โรงเรียนนักอัลตราซาวด์
ทางการแพทย์

โรงเรียนรังสีเทคนิค

โรงเรียนวิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

โรงเรียนวิทยาศาตร์การแพทย์

โรงเรียนนวัตกรรมบริหาร
การจัดการสถานพยาบาล

ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วม
รักษาเพื่อปวงชน (DITP)

ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) ในระบบออนไลน์ สาขาสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง/อัลตราซาวด์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค รอบที่ 2 โควตา (Quota) โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564

สายตรงคณบดี          

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
จิรพร เหล่าธรรมทัศน์

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

X

Contact