พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาโรงเรียนรังสีเทคนิค ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ ๓ พร้อมด้วย อาจารย์ปรเมษฐ์ วงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนรังสีเทคนิค และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีต่อนักศึกษาโรงเรียนรังสีเทคนิค ชั้นปีที่ ๓ ณ ห้องบรรยาย๑ โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พิธีการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตือนใจนักศึกษาได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในวิชาชีพ ทั้งบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนยอมรับพันธสัญญาในการประกอบวิชาชีพด้วยความรู้ความสามารถ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ เปรียบประดุจเป็นญาติพี่น้องของตนเอง มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เห็นอกเห็นใจและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง ให้การพยาบาลด้วยความกระตือรือล้น เอาใจใส่ตลอดจนเคารพในสิทธิผู้ป่วย รวมทั้งเพื่อนร่วมวิชาชีพและเพื่อนร่วมงาน ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ

โพสเมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2021 4:34 am
X

Contact