คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจ ครั้งที่ ๑ “จิตวิทยาเพื่อการจัดการความเครียด” วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

โครงการสร้างแรงบันดาลใจ ครั้งที่ 1 “จิตวิทยาเพื่อการจัดการความเครียด” วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้น 1 โซน C และ ผ่านระบบออนไลน์

วิทยากร ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ และอาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้นักศึกษารับการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการปรับวิธีคิด (Mind Set) เพื่อจัดการความเครียด และมีแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดี เหมาะสมกับการก้าวสู่ความสำเร็จในอาชีพและชีวิต

2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมการวางเป้าหมายของชีวิตทั้งในระยะต่าง ๆ ของชีวิต พร้อมทั้งเทคนิคในการเดินทางตามเป้าหมายให้เป้าหมายนั้นสามารถนำไปสู่ความสำเร็จในอาชีพได้

3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมในด้านการเงินและการลงทุน ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับยุคสมัยปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษานำสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคตได้

โพสเมื่อ: มีนาคม 17, 2022 1:40 am
X

Contact