คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๔ (Thailand Research Expo 2021)

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๔ (Thailand Research Expo 2021) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเช็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

โดยครั้งนี้ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้นำผลงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบสู่วิสาหกิจชุมชน ด้านการบริบาลผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นที่มาวิสาหกิจชุมชนบริบาลผู้สูงอายุ : วิชาชีพถมหลุมความเหลื่อมล้ำ เสาหลักเศรษฐกิจและสังคมของชาติ การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เป็นการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่กึ่งกลางอย่างสมดุล เติมเต็มระหว่าง “ระบบการดูแลผู้สูงอายุภาคราชการ” ด้วยการสร้างบุคลากรจิตอาสามืออาชีพช่วยรัฐดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่อย่างเป็นระบบ บนฐานความเป็นชุมชน วัฒนธรรมชุมชน ขณะเดียวกันก็ยังช่วยสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นผลกระทบจาก “ระบบการดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชน” ด้วยการสร้าง “ระบบการดูแลผู้สูงอายุภาคประชาสังคม” สร้างโอกาสให้ภาคประชาชนและชุมชนเข้ามาเป็นเจ้าของวิชาชีพที่จะสามารถสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของ “หญิงเฝ้าบ้าน ลูกหลานเฝ้ายาย” สร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เริ่มต้นในระดับครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล สู้ระดับชาติ มีความเป็นไปได้จริงโดยอาศัยการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศ ของโลก จากครอบครัวที่มีความพร้อมด้านเศรษฐกิจที่ประสงค์ให้มีผู้ดูแลที่เป็นนักวิชาชีพเฉพาะในการดูแลบุพการี สมาชิกในครอบครัวแทนลูกหลาน ช่วยลูกหลานเป็นโอกาสในลำดับต้น ซึ่งในงานดังกล่าวมีหน่วยงานทั้งภาค เอกชน และสถาบันการศึกษาจำนวนมาก ให้การตอบรับเข้าร่วมจัดนิทรรศการกันอย่างคับคั่ง

โพสเมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2021 7:56 am
X

Contact