โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุครบ 60 พรรษา เพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล รุ่นที่ 6

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุครบ 60 พรรษา เพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ภายใต้การบริหารโครงการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงลักษณะพรรณ เจริญวิศาล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิถ่ายทอดความรู้ด้านอัลตราซาวด์อย่างเข้มข้น พร้อมด้วยวิทยากรนักอัลตราซาวด์มืออาชีพอีกหลายท่านมาให้ความรู้และเทคนิคในการฝึกปฏิบัติอัลตราซาวด์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ประธานในพิธีเปิด กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมว่า “อัลตราซาวด์เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่มีความทันสมัย มีความสำคัญอย่างยิ่งกับอนาคตทางการแพทย์ โดยเฉพาะในการตรวจรักษาโรค จากเดิมต้องฟังเสียงจากสเต็ตโทสโคป (Stethoscope) ซึ่งเป็นท่อสำหรับฟังเสียงภายในของร่างกาย แต่ปัจจุบันสามารถแสดงให้เห็นภาพอวัยวะภายในได้ชัดเจน เพียงแค่วางเครื่องมือบริเวณที่ต้องการตรวจเท่านั้น และยิ่งไปกว่านั้นเครื่องมืออัลตราซาวด์นี้ยังสามารถใช้ร่วมกันกับสมาร์ทโฟน (Smartphone) ได้อีกด้วย นับเป็นวิวัฒนาการของเครื่องมือทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยในศตวรรษที่ 21 ที่มีศักยภาพสูง เปรียบเสมือนตาวิเศษที่เห็นอวัยวะภายในอย่างชัดเจน”

โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ เป็นโรงเรียนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ผลิตนักอัลตราซาวด์ ให้มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ในการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ภายใต้คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ที่ก่อตั้งจากพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงตั้งพระทัยสานต่อพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยของประชาชนให้ทุกคนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

โพสเมื่อ: เมษายน 7, 2021 7:29 am
X

Contact