วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงเรียนสัทภาพการแพทย์  วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ 2563