กำหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA V.๔.๐ ในวันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕