X
MENU
โพสเมื่อ: มีนาคม 16, 2022 2:15 pm

โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาลร่วมงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์คลินิก เป็นประธานในพิธีอัญเชิญ น้ำสรงพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพิธีอัญเชิญ น้ำสรง ผ้าห่ม ผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และขบวนแห่เครื่องสักการะพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ขบวนแห่ครัวทานของคณะศรัทธาทุกตำบลและ หมู่บ้านต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

โดยมีแพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณะบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนางรดา เพ็ชรขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และหน่วยงานราชการต่างร่วมด้วย

ประเพณีหกเป็งนมัสการพระพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ซึ่งประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นบูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดน่านและชาวล้านนาทั่วไป ในทุกปีจะมีการจัดงาน “ประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง”
ตามตำนานพระเจ้าเลียบโลกนั้น พระพุทธเจ้าได้มอบเส้นพระเกศาจำนวน 3 เส้นให้แก่สองตายาย ทั้งสองคนจึงนำมาฝังไว้บนดอยภูเพียง ภายหลังพุทธปรินิพพาน พระอรหันตสาวกได้นำพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์ข้างซ้าย และเศษพระสรีรังคารธาตุ ประดิษฐานไว้บนดอยภูเพียง จากพงศาวดารน่าน พญากานเมือง (เจ้าผู้ครองนครน่าน) ได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุวรรณะดั่งทอง วรรณะดั่งเงิน และวรรณะดั่งมุก พร้อมพระพิมพ์เงิน พิมพ์ทองอย่างละ 20 จากพญาลิไท แล้วนำไปบรรจุ ณ ดอยภูเพียงแช่แห้ง โดยสร้างเจดีย์ครองไว้ จึงเป็นปฐมเหตุการณ์จัดงานหกเป็ง งานสักการะนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง เป็นประเพณีที่เจ้าผู้ครองนครน่านทุกยุคทุกสมัยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเสมอมา โดยกำหนดว่าผู้ครองนครน่านต้องแต่งขบวนพร้อมน้ำสรงพระธาตุ ขึ้นสักการบูชาองค์พระธาตุทุกปี ภายหลังเมืองระบบเจ้านายยุติบทบาทลง คงเหลือแต่ระบบราชการบ้านเมือง เจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดจึงรับหน้าที่เป็นผู้เชิญน้ำสักการะและแต่งริ้วขบวนแห่เพื่อสักการะพระมหาธาตุเจ้าสืบมาจนถึงปัจจุบัน
ประเพณีหกเป็งนมัสการองค์พระธาตุแช่แห้ง (ไหว้สาพระธาตุแช่แห้ง) เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่อดีตในช่วงฤดูเทศกาลเพ็ญเดือน 6 (เหนือ) เจ้าผู้ครองนครน่านพร้อมด้วยข้าราชการบริพานจะพากันไปนมัสการพระธาตุแช่แห้ง โดยในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ขบวนแห่ของเจ้าเมืองน่านพร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศานิกชนจากชุมชนต่างๆ จะมาพร้อมกันที่บริเวณรอบๆ เนินภูเพียงแช่แห้ง ร่วมพิธีทางศาสนาและกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นการสืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นน่านมาอย่างยาวนาน ทำเกิดความภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานท้องถิ่นในด้านศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์อย่างยั่งยืน

X

Contact