X
MENU
โพสเมื่อ: มีนาคม 19, 2022 9:10 am

โครงการ “ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่16 มีนาคม 2565 นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬภรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ “ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จ.น่าน โดยมีศาสตราจารย์ คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณะบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมด้วยพลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ นายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอภูเพียง นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน ท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดน่าน นำบุคลากร และประชาชน เข้าร่วมพิธี

ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา90 พรรษา ในวันที่ 12สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานจัดโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลนโยบายให้ทุกหน่วยงานจัดโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว เช่นในวันนี้โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาลคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กำหนดให้มีการจัด “โครงการปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12สิงหาคม 2565 เพื่อสนองพระราโชวาทของพระองค์ท่านในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อสนับสนุนการทรงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยให้พสกนิกรชาวไทยมีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีพและการทำการเกษตรส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ รวมไปถึงจัดเตรียมสถานที่สำหรับปลูกต้นไม้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมโครงการ มณฑลทหารบกที่ 38 น่าน สนับสนุนกำลังพลร่วมปลูกต้นไม้ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) ที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าวที่ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ และเจ้าหน้าที่ สำหรับรดน้ำต้นไม้ที่ทำการปลูก และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน กรมประมงจังหวัดน่าน ที่ได้สนับสนุนพันธ์สัตว์น้ำ จำนวน 9,999 ตัว เพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 นี้

X

Contact