X
MENU
โพสเมื่อ: มีนาคม 7, 2022 1:43 pm

โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาลลงพื้นที่นำคณะผู้อบรมด้านการบริบาลผู้สูงอายุ ในโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบสู่วิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการบริบาลผู้สูงอายุ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น.

นางรดา เพ็ชรขัน (ผู้อำนวยการโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล) พร้อมด้วยอาจารย์พี่เลี้ยง 5 ท่าน ได้แก่

1.อาจารย์พินทิพย์ กาญจนภูมินทร์

2.พว.สมพร รอดจินดา

3.พว.จุลินดา พรมเสน

4.พว.เรืองศิริ วงศาระ

5.พว. สุนิตรา ผดุง

ได้ลงพื้นที่และนำคณะผู้อบรมด้านการบริบาลผู้สูงอายุ ในโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบสู่วิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการบริบาลผู้สูงอายุ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน, คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ฝึกปฏิบัติภาคสนาม ฝึกปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม ถึง 26 มีนาคม 2565 ณ.โรงพยาบาลน่าน (สถานบริการผู้สูงอายุ) และชุมชนในจังหวัดน่าน ได้แก่ (ชุมชนในเทศบาลเมืองน่าน ) คือ ชุมชนบ้านพญาภู , ชุมชนบ้านอรัญญาวาส , ชุมชนบ้านน้ำล้อม , ชุมชนบ้านดู่เหนือพัฒนา ,ชุมชนบ้านท่าช้าง , ชุมชนบ้านดู่เหนือพัฒนา , ชุมชนบ้านทุ่งขาม , ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม, ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาคร , ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกลางเวียง ,ชุนชนบ้านหัวเวียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม คือ

1.ได้เรียนรู้ มีประสบการณ์และทักษะการบริบาลผู้สูงอายุ ได้แก่ การวัดสัญญาณชีพ การเคลื่อนย้าย การพลิกตะแคงตัว และการจัดท่านอน

2.ได้เรียนรู้ มีประสบการณ์และทักษะการช่วยเหลือดูแลความสะอาดร่างกาย ได้แก่ การเช็ดตัวบนเตียง การสระผม และการปูเตียง

3.ได้เรียนรู้ มีประสบการณ์และทักษะการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ ได้แก่ การให้อาหารทางสายให้อาหาร การดูดเสมหะ การให้ออกซิเจน การดูแลผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ เป็นต้น

4.ได้เรียนรู้ มีประสบการณ์และทักษะการส่งเสริมฟื้นฟู การบริหารฟื้นฟู การยืดเหยียด การบริหารร่างกาย การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

5.ได้เรียนรู้ มีประสบการณ์และทักษะกิจกรรมบำบัด นันทนาการให้กับผู้สูงอายุ / ผู้สูงอายุสมองเสื่อม

6.นักบริบาลได้ประสบการณ์และทักษะการบริบาลผู้สูงอายุติดเตียง ผู้ป่วยสมองเสื่อม และผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบองค์รวม

7.มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับ สหสาชาวิชาชีพ เพื่อร่วมงานตำแหน่งงานต่างๆของสถานบริการ

X

Contact