X
MENU
โพสเมื่อ: เมษายน 29, 2023 10:11 am

โครงการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางยานยนต์ (Vehicle extrication)

โครงการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางยานยนต์ (Vehicle extrication) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ มูลนิธิสยามนนท์ จังหวัดนนทบุรี

X

Contact