X
MENU
โพสเมื่อ: เมษายน 24, 2023 3:27 pm

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมต่างๆภายใต้รายวิชา จภฉพ 208 ฝึกพัฒนาเป็นวิทยากรฉุกเฉินการแพทย์ EP2

จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อฝึกการเป็นวิทยากรให้ความรู้กับประชาชนและบุคคลทั่วไป
นศ.นฉพ.กรรภิรมย์ สุวรรณสาร
นศ.นฉพ.ศุภรัตน์ ปาลโมกข์
จากโรงพยาบาลแหล่งฝึก โรงพยาบาลพุทธโสธร

จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพและการยกเคลื่อนย้าย โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อฝึกการเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน
นศ.นฉพ.สหกรณ์ ทาริยะ
นศ.นฉพ.กมลนาถ ไชยวงค์
จากโรงพยาบาลแหล่งฝึก โรงพยาบาลลำปาง

จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัติโนมัติ (AED) เพื่อฝึกการเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรและบุคคลทั่วไป
นศ.นฉพ.กนกนิภา ลองกระโทก
นศ.นฉพ.ภคมน ศรีขาว
จากโรงพยาบาลแหล่งฝึก โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

จัดอบรม การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อฝึกการเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน
นศ.นฉพ.สหกรณ์ ทาริยะ
นศ.นฉพ.กมลนาถ ไชยวงค์
จากโรงพยาบาลแหล่งฝึก โรงพยาบาลลำปาง

จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการยกเคลื่อนย้าย เพื่อฝึกการเป็นวิทยากรให้ความรู้กับกองทัพเรือ
นศ.นฉพ.กนกนิภา ลองกระโทก
นศ.นฉพ.ภคมน ศรีขาว
จากโรงพยาบาลแหล่งฝึก โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

X

Contact