X
MENU
โพสเมื่อ: 3 พฤศจิกายน 2021 2:47 am

โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ กล่าวว่า “การจัดโครงการฯ ในรอบนี้มีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยมีการปรับการเรียนเป็น ๒ รูปแบบคือ แบบการเรียนออนไลน์ทั้งการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งเป็นครั้งที่ ๒ ในการเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ และการเรียนแบบ Hybrid ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนภาคทฤษฎีออนไลน์ และการฝึกปฏิบัติในสถานที่เป็นครั้งแรก โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการประเมินทักษะการเรียนรู้ด้านอัลตราซาวด์เบื้องต้น เพื่อพิจารณารูปแบบการเรียนให้เหมาะสมกับตนเอง รูปแบบการอบรมเช่นนี้จะสามารถลดการแพร่กระจายของของโควิด – 19 แต่ผู้เข้ารับการอบรมยังได้รับความรู้ที่เข้มข้นทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเช่นเดิม”

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า “หลักสูตรการอบรมนี้ได้รับความร่วมมือกับ Monash University ประเทศออสเตรเลีย ในการพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนที่มีความเข้มข้น และเครื่องอัลตราซาวด์นับเป็นเครื่องมือที่มีความทันสมัย สามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้ผ่านคลื่นเสียงในหลากหลายอวัยวะ เช่น ผิวหนัง ช่องท้อง หลอดเลือด ซึ่งในอนาคตอาจจะพัฒนาไปถึงการตรวจลิ้นหัวใจ หลอดเลือดหัวใจได้ด้วย” ทั้งนี้ยังได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมว่า “ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฯ นี้ นับเป็นลูกศิษย์ตลอดชีวิตของโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ซึ่งสามารถขอคำปรึกษา คำแนะนำในการทำอัลตราซาวด์ได้ตลอดชีวิต โดยขอให้ทุกคนเติมความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการเรียนในครั้งนี้ให้เต็มศักยภาพ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและแหล่งทำงาน รวมไปถึงดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปในอนาคต”

X

Contact