X
MENU
โพสเมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2022 7:22 am

โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๕ มกราคม – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

บรรยากาศการอบรมโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๕ มกราคม – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในรูปแบบ Hybrid ที่มีการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในลักษณะการเรียนออนไลน์ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเข้าฝึกปฏิบัติ ณ โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

นำทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ และวิทยากรนักอัลตราซาวด์มืออาชีพหลายท่าน ให้ความรู้และเทคนิคการฝึกอัลตราซาวด์ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถยืมเครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพากลับไปฝึกปฏิบัติที่ต้นสังกัดของตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะการฝึกปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

X

Contact