X
MENU
โพสเมื่อ: 24 สิงหาคม 2023 7:11 am

โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุครบ 60 พรรษา เพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล รุ่นที่ 26

ก้าวสู่รุ่นที่ 26 จัดระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2566 สำหรับการจัดอบรมอัลตราซาวด์ช่องท้องให้กับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ซึ่งเป็นด่านสำคัญในการช่วยเหลือคนไข้ให้ได้รับการตรวจประเมิน วินิจฉัยโรค และเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้อง ลดอัตราการสูญเสีย เป็นการติดอาวุธให้กับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องด้านอัลตราซาวด์ทุกท่าน ได้อัพเดตเทคนิคความรู้ใหม่ พร้อมสำหรับการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย

โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุครบ 60 พรรษา เพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล จัดโดยโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นั้น เป็นการจัดอบรมให้ความรู้ทั้งในทางทฤษฎี และฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการอัลตราซาวด์ โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ คือ

1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ Self-Learning ศึกษา VDO Online พร้อมทำ Post-Test ผ่านโปรแกรม Moodle ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับจัดการเรียนการสอน Online ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ VDO Youtube ทำให้ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาในการเรียนเองได้

2. ฝึกปฏิบัติทักษะอัลตราซาวด์กับวิทยากรมืออาชีพ ณ โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยแบ่งกลุ่มย่อย เป็นกลุ่มละ 2-3 คน/กลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างทั่วถึง โดยที่มีคนไข้จำลอง (Subject) ให้ฝึกปฏิบัติจริง พร้อมสอบประเมินทักษะให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. เรียนบรรยายออนไลน์ ในลักษณะการติวเข้มความรู้รวบยอด ในหัวข้อ Tutorial Class ผ่านโปรแกรม Microsoft Team เพื่อทบทวน และแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรจากที่ได้ศึกษาด้วยตนเอง ก่อนเข้าสอบ Final Examination online เพื่อวัดระดับความสามารถให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่โครงการฯ กำหนด

นอกจากนี้โครงการฯ ยังพร้อมให้ความรู้ต่อเนื่องกับผู้เรียน โดยมีการสนับสนุนเครื่องอัลตราซาวด์พกพาให้ผู้ที่ต้องการฝึกปฏิบัติอัลตราซาวด์สามารถฝึกได้อย่างอย่างเรียลไทม์กับวิทยากรแบบตัวต่อตัว ผ่านช่องทางออนไลน์และให้คำปรึกษาในด้านการทำอัลตราซาวด์ให้กับผู้เรียนหลังจากเรียนจบโครงการฯ แล้ว ทำให้ผู้เรียนเข้าใจการเรียนอัลตราซาวด์ มีความมั่นใจในการอัลตราซาวด์คนไข้จริง สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างทันท่วงที

X

Contact