X
MENU
โพสเมื่อ: 8 กุมภาพันธ์ 2021 7:47 am

พิธีไหว้ครู (ออนไลน์) คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดพิธีไหว้ครู (ออนไลน์) คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

“น้อมจิต วันทา บูชาครู” พร้อมด้วยคณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา และนักศึกษาที่อยู่ในระบบ ms teams online ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ และสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) เข้าร่วมพิธีไหว้ครู (ออนไลน์) ณ ห้องบรรยาย 2 โรงเรียนรังสีเทคนิค อาคารบริหาร 2 ชั้น 1 โซน C-D

โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานเปิดในพิธีไหว้ครู (ออนไลน์) คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

X

Contact