X
MENU

About school

เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

          ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำอัลตราซาวด์ เพื่อเป็นนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีความจำเป็นต่อวงการสาธารณสุขอย่างยิ่ง ทั้งในโรงพยาบาล และสถานประกอบการทางด้านสาธารณสุข ส่งผลให้การให้บริการที่ไม่ทั่วถึงและเท่าเทียม ล่าช้า และผู้ป่วยบางรายต้องรอเข้ารับบริการเป็นเวลานานทำให้ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วในการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง หรือการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพอัลตราซาวด์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นวิธีการตรวจวิธีหนึ่งที่มีประโยชน์มากในการช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคในขั้นต้น รวมทั้งในการติดตามการรักษาโรคได้เป็นอย่างดียิ่ง จึงได้จัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ขึ้นภายใต้คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเป็นหลักสูตรที่จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยโมแนช ประเทศออสเตรเลีย (Monash University, Australia) ได้รับการพิจารณาให้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยได้รับอนุมัติหลักสูตรโดยสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ และได้รับอนุมัติหลักสูตร ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา) จากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

          มุ่งเน้นผลิตนักอัลตราซาวด์ที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้านอัลตราซาวด์ เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้และแสดงเจตคติอันดีงาม ตามแนวทาง “ครูผู้สร้าง”เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศและสามารถนำความรู้ทั้งหมดไปปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  • BRXG Company Limited
  • GE Healthcare (Thailand)
  • Philips Healthcare (Thailand)
  • X

    Contact