X
MENU

Master of Science Program in Medical Sonography

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์

ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Medical Sonography

ภาษาไทย     ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัทภาพการแพทย์)

              .ชื่อย่อ วท.ม. (สัทภาพการแพทย์)


ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Science (Medical Sonography)

              .ชื่อย่อ M.Sc. (Medical Sonography)

 • สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอัลตราซาวด์ทางการแพทย์มาใช้ในทางปฏิบัติได้
 • สามารถบูรณาการองค์ความรู้พื้นฐานของอัลตราซาวด์ทางการแพทย์มาปรับใช้ในการทำงานจริงได้อย่างปลอดภัย
 • สามารถใช้งาน บำรุงรักษาเครื่องมือทางอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ได้ตามมาตรฐานและปลอดภัย
 • ตระหนักรู้ถึงหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบของนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานจริงด้านคลินิก
 • สามารถผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ที่เป็นไปตามจริยธรรมทางการแพทย์ได้
 • มีความสามารถในการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ในด้านการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ได้ตามมาตรฐานสากลของนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์และเป็นไปตามจริยธรรมทางการแพทย์
 • สามารถให้คำแนะนำด้านการส่งตรวจอัลตราซาวด์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับกรณีของผู้ป่วย
 • มีทักษะในการเรียนรู้และถ่ายทอดทักษะของนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ให้แก่ผู้อื่นได้

 

 • วิชาบังคับ ๙ หน่วยกิต
 • วิชาเฉพาะ ๑๕ หน่วยกิต
 • วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต

 

 • รูปแบบ          หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะการศึกษา ๒ ปี
 • ภาษาที่ใช้       ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • การรับเข้าศึกษา
          – รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
          – เป็นหลักสูตรที่จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยโมแนช ประเทศออสเตรเลีย (Monash University, Australia)
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
 • สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชารังสีเทคนิค หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕
 • ไม่เป็นผู้มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
 • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามประกาศรับสมัคร

          นักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอัลตราซาวด์ทางการแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ โดยทำงานเกี่ยวข้องกับการให้การตรวจทางอัลตราซาวด์ เพื่อการวินิจฉัยผู้ป่วย นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ ประกอบอาชีพด้านเครื่องมือทางอัลตราซาวด์ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาสัทภาพการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค วิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

X

Contact