X
MENU
โพสเมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2022 12:47 pm

โครงการ “มัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพรังสีเทคนิค” ประจำปีการศึกษา 2565

18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการ “มัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพรังสีเทคนิค” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพและความคาดหวังจากสถานที่ฝึกปฏิบัติงานต่อนักศึกษารังสีเทคนิค” โดยคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมสู่การฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง จะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจ มีความมั่นใจ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสหสาขาวิชาได้ และสามารถใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง นอกจากนี้คณาจารย์โรงเรียนรังสีเทคนิคได้ให้คำแนะนำ ทบทวนความรู้ ชี้แจงข้อปฏิบัติของนักศึกษา กฎระเบียบระหว่างการฝึกปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติงาน รวมไปถึงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อให้เกิดการบริการทางการแพทย์ที่เข้าถึงจิตใจผู้ให้บริการ และทราบถึงสิทธิของผู้ป่วย เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับผู้ป่วยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

X

Contact