X
MENU
โพสเมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021 12:05 pm

โครงการมัชฌิมนิเทศ นักศึกษารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนรังสีเทคนิคได้จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพและความคาดหวังจากสถานที่ฝึกปฏิบัติงานต่อนักศึกษารังสีเทคนิค” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.ชนิศา โชติพานิช (รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์) นางสาวณัฐชาพร อ้นถาวร และนางสางธันย์ชนก จอมศักดิ์ (นักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์) เพื่อแชร์ประสบการณ์การและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาให้มีความพร้อมสู่การฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง จะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจ มีความมั่นใจ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสหสาขาวิชาได้ และสามารถใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง นอกจากนี้คณาจารย์โรงเรียนรังสีเทคนิคได้ให้คำแนะนำ ทบทวนความรู้ ชี้แจงข้อปฏิบัติของนักศึกษา กฎระเบียบระหว่างการฝึกปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติงาน รวมไปถึงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อให้เกิดการบริการทางการแพทย์ที่เข้าถึงจิตใจผู้ให้บริการ และทราบถึงสิทธิของผู้ป่วย เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับผู้ป่วยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

X

Contact