X
MENU
โพสเมื่อ: กันยายน 9, 2022 9:23 am

โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 3 พร้อมด้วย

อาจารย์ปรเมษฐ์ วงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนรังสีเทคนิค อาจารย์ ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและภาพลักษณ์องค์กร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีต่อนักศึกษาโรงเรียนรังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 3 มุม B อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พิธีการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตือนใจนักศึกษาได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในวิชาชีพ ทั้งบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนยอมรับพันธสัญญาในการประกอบวิชาชีพด้วยความรู้ความสามารถ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ เปรียบประดุจเป็นญาติพี่น้องของตนเอง มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เห็นอกเห็นใจและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง ให้การพยาบาลด้วยความกระตือรือล้น เอาใจใส่ตลอดจนเคารพในสิทธิผู้ป่วย รวมทั้งเพื่อนร่วมวิชาชีพและเพื่อนร่วมงาน ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ  

X

Contact