X
MENU

About school

เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

          ด้วยพระอัจฉริยภาพใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการมุ่งมั่นพัฒนางานด้านการแพทย์ การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และการคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล มีผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์กับสังคมไทย ทั้งในเมืองและชนบทที่ห่างไกล จึงทรงพระดำริให้มีการต่อยอดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งขนาด 100 เตียง เป็นสถาบันการแพทย์ครบวงจร ขนาด 400 เตียง ที่สามารถให้บริการผู้ป่วยครอบคลุมทุกโรค นอกเหนือไปจากโรคมะเร็ง และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์จึงก่อตั้งขึ้นภายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายราชสดุดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลน สร้างบัณฑิตแพทย์ พยาบาล รังสีเทคนิคที่มีทักษะทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดี เป็นนักวิจัย นักพัฒนา มีคุณธรรม และการมีจิตอาสา รวมถึงการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆทางการแพทย์ให้ทัดเทียมนานาประเทศ ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ โครงการจัดสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยายขนาด 400 เตียง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้เริ่มกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือในทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการและเอกชนบนเนื้อที่ 24 ไร่ บริเวณโซน ซี ในพื้นที่ศูนย์ราชการ พร้อมกับการดำเนินการก่อตั้ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

          หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณทิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ถือเป็นหนึ่งในสามหลักสูตรแรกเริ่มของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อันได้แก่ หลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณทิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ที่ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2560 โดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการช่วยจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานทั่วไป  โดยมี นักศึกษา รุ่นแรกจำนวน 37 คน    หลักสูตรได้ผ่านอนุมัติโดยคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559   และผ่านการพิจารณาเห็นชอบให้การรับรองสถาบันจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งมีผลให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชารังสีเทคนิค วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นผู้มีสิทธิขอสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

โรงเรียนรังสีเทคนิค มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพรังสีเทคนิคเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีจิตสำนึกพลเมืองไทย เป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และแสดงเจตคติอันดีงามเกี่ยวกับวิชาชีพ ตลอดจนมีส่วนร่วมด้านงานวิจัยในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศได้

  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยบูรพา

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ดังนี้

– รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559

– รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

X

Contact