X
MENU

โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)มีการ...

โพสเมื่อ: มิถุนายน 5, 2023 1:32 pm

งานปัจฉิมนิเทศ ของนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิ...

โพสเมื่อ: มิถุนายน 1, 2023 1:13 pm

โครงการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางยานยนต์ (Vehicle extrication) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศ...

โพสเมื่อ: เมษายน 29, 2023 10:11 am

จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อฝึกการเป็นวิทยากรให้ความรู้กับประชาชนและบุคคลทั่วไป นศ.นฉพ....

โพสเมื่อ: เมษายน 24, 2023 3:27 pm

อบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการยกเคลื่อนย้าย เพื่อฝึกการเป็นวิทยากรให้ความรู้กับประชาชน/บุคคลทั่ว...

โพสเมื่อ: มีนาคม 17, 2023 2:47 pm

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารโดยการใช้เชือก (Rope rescue) ในโครงการการฝึ...

โพสเมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2023 2:29 pm

รวมภาพบรรยากาศ ที่ผ่านมา ทางหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) มีการนิเทศโรงพยาบาลแห...

โพสเมื่อ: กุมภาพันธ์ 7, 2023 2:05 pm

วันที่ 13-14 มกราคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค...

โพสเมื่อ: มกราคม 13, 2023 1:47 pm
1 2 3 6
X

Contact